Täby Sändaramatörers Stadgar

 

Reviderade på höstmötet 2011

TÄBY SÄNDARAMATÖRERS STADGAR

§ 1. Ändamål

Föreningen har till ändamål att i Täby skapa en kår av kunniga sändaramatörer och befrämja ett gott kamratskap mellan medlemmarna. Genom kurser skall medlemmarna ges den färdighet som erfordras för erhållande av amatörcertifikat samt skall meddelas vidareutbildning för dem som redan har certifikat. Medlemmarnas experimentverksamhet på olika områden inom amatörradion skall stödjas och uppmuntras. Information om amatörradio skall på olika sätt spridas, tex genom aktiv ungdomsverksamhet.

§ 2. Karaktär

Verksamheten är ideell och helt opolitisk.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av varje licensierad sändaramatör, lyssnare, rävjägare och i övrigt intresserad person. Hedersmedlemmar: Särskilt därför meriterad person kan utses av styrelsen i samråd med föreningens revisorer. Hedersmedlemskap annonseras på årsmötet.

§ 4. Medlemsavgift

Medlem är skyldig erlägga årsavgift senast dagen för årsmötet för att vara röstberättigad och för att komma med i föreningens matrikel för året. Årsmötet fastställer tak för avgiftens storlek för fullbetalande medlem påföljande kalenderår. Den definitiva avgiften för olika kategorier av medlemmar fastställes av styrelsen och meddelas senast på höstmötet. Styrelsen har möjlighet att besluta om reducerad avgift för medlemmar som tillkommer under hösten.

§ 5. Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för två år i sådan ordning att det varje år väljs två ledamöter och en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter gör framställning härom. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall i god tid före årsmötet avge styrelseberättelse.

§ 6. Teckningsrätt

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 7. Räkenskap och revision

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Årsmötet utser två revisorer jämte en suppleant. Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och i god tid före årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 8. Sammanträden

Föreningen skall avhålla minst två protokollförda sammanträden per år. Ett av dessa betecknas årsmöte och skall hållas under mars månad. Kallelse till årsmötet och sådana övriga sammanträden, som här avses, skall sändas till varje medlem minst tio dagar i förväg.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Mötets utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Röstlängd.
 7. Föredragande av styrelseberättelse.
 8. Föredragande av revisionsberättelse jämte beslut om styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av två revisorer jämte en suppleant.
 12. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för påföljande år.
 14. Eventuella motioner och styrelseförslag.
 15. Övriga frågor (endast diskussion).

§ 9. Motion till årsmötet

Motion till årsmötet skall skriftligen inges till styrelsen senast under januari. Motion jämte styrelsens yttrande tillställes medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

§ 10. Uteslutning av medlem

Medlem som inte betalar fastställd medlemsavgift inom föreskriven tid avföres ur medlemsregistret. Om styrelsen efter prövning finner särskilda skäl skall föreligga kan den besluta om undantag härifrån. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller dess syften kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Medlemmen skall dock dessförinnan beredas tillfälle avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte.

§ 11. Stadgeändring. Upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningen upplösning skall fattas vid två på varandra följande protokollförda sammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, att minst fyra veckor förflutit mellan dem samt att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna varit ense om beslutet. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till lämplig institution för att användas i överensstämmelse med Föreningens ändamål. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämnda sammanträden.

§ 12. Rösträtt

Varje medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift, har rösträtt med en röst. Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt bevittnad av två personer, dock äger medlem endast rätt att medföra en fullmakt.