Kallelse till TSA årsmöte 21:a mars

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Härmed kallelse till TSA traditionella årsmöte:

Datum: måndagen den 21:a mars

Klockan: 19:00

Plats: I klubblokalen och digitalt via Jitsi (länk kommer till medlemmarna med E-post))

Utdrag ur våra stadgar:

§ 8. Sammanträden

Föreningen skall avhålla minst två protokollförda sammanträden per år. Ett av dessa betecknas årsmöte och skall hållas under mars månad. Kallelse till årsmötet och sådana övriga sammanträden, som här avses, skall sändas till varje medlem minst tio dagar i förväg.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Mötets utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Röstlängd.
 7. Föredragande av styrelseberättelse.
 8. Föredragande av revisionsberättelse jämte beslut om styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av två revisorer jämte en suppleant.
 12. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för påföljande år.
 14. Eventuella motioner och styrelseförslag.
 15. Övriga frågor (endast diskussion).

Välkomna önskar TSA styrelse