Protokoll från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Protokoll fört vid Täby Sändaramatörers Årsmöte 2022

Datum:                  Måndagen den 21:a mars 2022

Plats:                     Klubblokalen och digitalt via Jitsi

Antal deltagare     i klubblokalen 13 st och digitalt 13 st

 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Claes Carneheim, SM0MPV, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade välja Nils Nilsson SM0MRS, till ordförande och till sekreterare Sven-Erik Thor, SM0WAV.

 1. Val av två justerare av protokoll och rösträknare

Årsmötet beslutade välja Olle Nilsson SM0KON och Jan Wrangel SM0MRQ att justera protokollet, samt att vara rösträknare.

 1. Mötets utlysande

Mötet har i god tid utlysts genom kallelse via e-post till medlemmarna. Informationen har även varit tillgänglig på hemsidan.

Årsmötet beslutade att mötet har utlysts i tid.

 1. Röstlängd

Årsmötet beslutade att dagens deltagare fysiskt och digitalt skall utgöra röstlängd. Antalet deltagare var 26 stycken.

 1. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

 1. Föredragande av styrelseberättelse

Föreningens ordförande Claes Carneheim, SM0MPV, gav en sammanfattning av föreningens verksamhet under 2021, se Bilaga A. Även om mycket av klubbens aktivitet legat nere på grund av pandemin så har korta presentationer hållits under digitala måndagsmöten, ommålningen av golven slutförts och biblioteket iordningsställts. En ny hemsida har sett dagens ljus. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 131 stycken.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 

 1.  Föredragande av ekonomisk rapport

Föreningens kassör Dag Florén, SM0KDG, presenterade resultat- och balansräkning för 2021, se Bilaga B. Årets resultat är -9976 kr, förslaget är att detta belopp balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

 1. Föredragande av revisionsberättelse, ansvarsfrihet

Olle Nilsson, SM0KON och Ulf Meiton, SA0MEI, har varit revisorer. Revisorernas rapport presenterades av Ulf, SA0MEI. Se bilaga C.

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, samt fastställa resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att det ekonomiska underskottet skall balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutade att framföra ett stort tack till styrelsen för arbetet under året.

 1. Val av ordförande på ett år

Valberedningens förslag presenterades, bilaga D.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag välja Claes Carneheim SM0MPV till ordförande för en tid av ett år.

 1. Val av styrelseledamöter jämte suppleant

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse följande personer:

 • Styrelseledamot på två år, Dag Floren SM0KDG och Jeremy Young SA0WAI.
 • Suppleant på två år, Gunnar Törnqvist SM0OTX.
 1. Val av två revisorer jämte en suppleant

Årsmötet beslutade välja Olle Nilsson SM0KON och Ulf Meiton SA0MEI till revisorer, med Johan Söderberg SM0RGH som suppleant, alla för en tid av ett år.

 1. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att styrelsen tillsammans med Johan Söderberg SM0RGH fick i uppdrag att föreslå en valberedning som skall väljas på det kommande höstmötet.

 1. Budget för 2022 samt maximal medlemsavgift 2023

Dag SM0KDG presenterade budgetförslag för verksamheten 2022.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelsen föreslår att taket för årsavgiften 2023 skall vara oförändrat 300kr.

Årsmötet beslutade att taket för årsavgiften 2023 skall vara oförändrat 300kr för fullbetalande medlem.

 1. Motioner och styrelseförslag

Inga motioner eller propositioner från styrelsen har inkommit.

 1. Övriga frågor (endast diskussioner)

Claes SM0MPV informerade om Täby kommuns beslut att riva Byängsskolan. Klubben har en arbetsgrupp som kommer att föra diskussioner med kommunen.

Leona Jäger Clarstedt har donerat den jubileumsbok som hon skrivit till Stockholms Länsföbund För Krisberedskaps 75 års jubileum.

Kurt SM0UCC har donerat utrustningen till en SvxLinknod och kopplat upp den i klubblokalen.

I och med att SA0JEN avsagt sig uppdraget som bibliotekarie efterlyser styrelsen en ny bibliotekarie.

Prenumerationen på CQ-DL kommer att avslutats när den upphör.

Avgiften för varje swishning är 2.50 kr därför föreslår styrelsen att de som vet med sig att de kommer att fika ofta på klubben betalar 150 kr/termin via Swish eller i glasburken (kaffekassan). Att betala på detta vis underlättar mycket för kassören.

Janne SA4ANS tackade för möjligheten att delta på årsmötet digitalt.

 1. Mötets avslutande

Föreningens nyvalde ordförande Claes SM0MPV tackade för förtroendet att leda föreningens verksamhet.

Mötet avslutades klockan 20:45.

 

Täby 21:a mars 2022

Vid protokollet                                                              Ordförande för mötet

                                                                               

 

Sven-Erik Thor                                                              Nils Nilsson

SM0WAV                                                                      SM0MRS

 

Justeras:

 

 

 

Olle Nilsson                                                            Jan Wrangel

SM0KON                                                                SM5MRQ