Rapport från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Årets årsmöte leddes vant av Nisse Nilsson SM0MRS och samlade 29 medlemmar, varav 19 i klubblokalen och 10 via Jitsi. Föreningens ordförande Claes Carneheim, SM0MPV, gav en sammanfattning av föreningens verksamhet under 2022. 

. Klubben har nu 156 medlemmar, vilket är 26 fler än föregående verksamhetsår.

Klubbens ekonomi är god och under kontroll, rapporterade föreningens kassör Dag Floren SM0KDG. Förslag till budget för 2023 baseras på föregående års budget.

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse följande personer: 

  • Ordförande på ett år, Claes Carneheim, SM0MPV
  • Styrelseledamot på två år, Sven-Erik Thor SM0WAV och Magnus Danielsson SA0MAD.
  • Suppleant på två år, Anders Högberg SM0VWM.

Övriga medlemmar i styrelsen med 1 år kvar på sina mandat är:

  • Gunnar Törnqvist SM0OTX, suppleant
  • Dag Florén SM0KDG, ledamot
  • eremy Young SA0WAI, ledamot

Erik Mellgren SM0JCA (valberedningen) meddelade att det finns intresse bland flera medlemmar att delta i styrelsearbetet. Konstaterades att årsmötet inte kan besluta i detta ärende eftersom frågan inte finns på dagens dagordning. Årsmötet föreslog att styrelsen hanterar ärendet. Magnus Danielsson SA0MAD påpekade att styrelsen kan adjungera medlemmar till styrelsen, som då deltar och rapporterar men ej har rösträtt. Det är något som är upp till styrelsen hantera.

Styrelsen föreslog att taket för årsavgiften 2024 skall vara oförändrat 300kr. Årsmötet föreslog 500kr efter diskussion. Årsmötet beslutade att taket för årsavgiften 2024 skall vara 500kr för fullbetalande medlem. Det innebär ingen förändring av medlemsavgiften, utan avser att vara en övre gräns om styrelsen finner ett det i framtiden är behov av att öka medlemsavgiften.

Föreningens nyvalde ordförande Claes Carneheim SM0MPV tackade för förtroendet att leda föreningens verksamhet. Han tackade också Nils Nilsson SM0MRS som på ett förtjänstfullt sätt lett årsmötesförhandlingarna.