Årsmöte 11:e mars

Datum & Tid
Agenda

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Mötets utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Röstlängd.
 7. Föredragande av styrelseberättelse.
 8. Föredragande av revisionsberättelse jämte beslut om styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av två revisorer jämte en suppleant.
 12. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för påföljande år.
 14. Eventuella motioner och styrelseförslag.
 15. Övriga frågor (endast diskussion).