Höstmöte

Datum & Tid
Agenda

Allmänt höstmöte enligt stadgarna.

Under mötet skall vi välja valberedning. På årsmötet 2022 uppdrogs det åt styrelsen att till höstmötet föreslå valberedning, som då kan väljas.

För att få rösta så måste man ha betalat medlemsavvgiften.

Styrelsensförslag: 
Vi väljer bara 2 personer mot de stadgeenliga 3. Detta föreslag gäller endast for valberedningen för 2023 års årsmöte
Styrelsen Johan SM0RGH som sammankallande och Erik SM0JCA som ledamot

 

Förslag till Dagordning

1.  Mötets öppnande – Claes SM0MPV
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3.  Val av två justerare för mötesprotokollet tillika rösträknare
4.  Mötets utlysande
5.  Dagordning
6.  Röstlängd
7.  Ekonomisk halvårsrapport – Dag SM0KDG
8   Medlemsavgifter för 2023
9.  Funktionärsrapporter
      1. Bibliotekarien - Ann SM0ZEU
      2. Materialförvaltaren - Magnus SA0MAD
      3. Programverksamheten - Claes SM0MPV
      4. Stationsföreståndaren - Claes SM0MPV
      5. Utbildning - Claes SM0MPV
      6. IT – Anders SM0VWM
      7. Vår hemsida – Thomas SM0KBD
      8. Vår lokal - Claes SM0MPV
10. Övrigt
      1. Val av Valberedning
      2. Information från distriktsledaren – Ann SM0ZEU
      3..Ordet är fritt
11. Mötets avslutande